BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ 
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/TCT-TVQT
V/v nộp Thông báo phát hành hoá đơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:


Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 15/L.B.T ngày 28/12/2010 của Công ty TNHH In L.B.T (Đồng Nai) về việc nộp thông báo phát hành hoá đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2, phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định: “ Ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự”.

Các mẫu hoá đơn do Công ty TNHH In L.B.T (Đồng Nai) in cho khách hàng đã in đủ 11 ký tự có nghĩa. Hai dấu cách trong ký hiệu mẫu số hoá đơn tuy có ảnh hưởng tới việc nhập dữ liệu trên máy tính nhưng in trên hoá đơn đặt in thì không làm thay đổi ý nghĩa của chỉ tiêu trên.

Tổng cục Thuế chấp thuận để Công ty TNHH In L.B.T (Đồng Nai) và các doanh nghiệp đã in hoá đơn tại Công ty thông báo phát hành hoá đơn đối với số hoá đơn đã in có dấu cách trong ký hiệu mẫu. Công ty TNHH In L.B.T (Đồng Nai) có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về hoá đơn để thực hiện việc in hoá đơn đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH In L.B.T (Đồng Nai) được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TVQT (AC).Hợp

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

Tin tức & Sự kiện khác